Không đánh giá, phân loại cán bộ viên chức BHXH bị phê bình, kiểm điểm

Đây là điểm mới được nhắc đến tại Quyết định 1525/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam https://thukyluat.vn/news/bao-cao-tom-luoc-van-ban-moi/khong-danh-gia-phan-loai-ccvc-bhxh-bi-phe-binh-kiem-diem-28877.html

One thought on “Không đánh giá, phân loại cán bộ viên chức BHXH bị phê bình, kiểm điểm

Comments are closed.