Xác định loại giao tử khi NST không phân ly ở Giảm phân I

Minh họa quá trình đột biến ở Giảm phân 1 xảy ra như thế nào.

One thought on “Xác định loại giao tử khi NST không phân ly ở Giảm phân I

Comments are closed.