Tiểu đường phần 2 Không sợ đường khi biết rõ nguyên nhân TĐ loại 3

Trung tâm thể dục làm hạ đường-huyết không dùng thuốc. Nhạc và lời bài hát KHÍ CÔNG Y ĐẠO HÀNH KHÚC http://khicongydao.vn/hanh-khuc-khi-cong-y-dao/ Địa điểm tập thể dục khí công chữa bệnh miễn phí tại Cộng Dồng Công Giáo VN Nhà Thờ ST. MARC 2600 Beaubien Est/ góc đường Số 1, vào cửa đường Số 1 Mỗi Chủ Nhật Từ 13:30- 15:00h Hướng dẫn tự chữa bệnh. Từ 15:00-17:00 Tập thể Dục Khí Công ĐT liên lạc để biết thêm chi tiết : Anh Hoàng :514 485 0191 , Anh Thành 438 879 6109, Cô Thu Hằng 514 245 3732 Thắc mắc cần hỏi bệnh, gửi email đến Thầy : doducngoc@gmail.com

One thought on “Tiểu đường phần 2 Không sợ đường khi biết rõ nguyên nhân TĐ loại 3

Comments are closed.